Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-606
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 1 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-441
  ประเทศ : RSA
  การรักษา : 4 unit bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-424
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-430
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-422
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-416
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 root canals 8 crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ