Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-985
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-950
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 5 Crowns #4-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-947
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2012-2739
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 7 Crowns #2 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-980
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-972
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 5 Crowns #3-Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ