Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-811
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Lower Jaw : 8 Crowns + Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-781
  ประเทศ : Qartar
  การรักษา : Upper Jaw 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-718
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Lower Jaw : 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1159
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 1 : Upper Jaw 1 : Lower Jaw Crowns on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-627
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-624
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ