Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-802
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Crowns+Implants
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-130
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-56
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-40
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-30
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-672
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ