Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-546
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 1 Crown + 8 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-537
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 1 Crown + 6 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-533
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Crowns + 10 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-915
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-889
  ประเทศ : China
  การรักษา : 10 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-859
  ประเทศ : United Arab Emirates
  การรักษา : 3 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ