Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1028
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Crowns + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1026
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 16 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1014
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 15 Crowns + 7 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1004
  ประเทศ : United Arab Emirates
  การรักษา : 17 Crowns + 10 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1027
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1240
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ