Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-16
  ประเทศ : Thailand
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns + 2 Extraction
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-52
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Top Teeth: 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-67
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Top Teeth: 3 Unit Bridge + 3 Fillings
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-73
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-146
  ประเทศ : South Africa
  การรักษา : Top Teeth: 7 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-107
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : Top Teeth: 6 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ