Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-354
  ประเทศ : Belgium
  การรักษา : Upper Jaw - 2 Unit Bridge, 2 Crowns, Upper & Lower Jaw Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-198
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-184
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw 4 Implants, 6 Crowns & Lower Jaw 1 Implant, 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-200
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-101
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-714
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Lower Jaw - 9 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ