Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1143
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 7 Crowns + 9 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1120
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Crowns + 2 Bridges]
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1090
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 7 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1086
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1070
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-657
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ