Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-746
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 10 Crowns Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-741
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 2 Crowns #2 Bridges Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-760
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-738
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 5 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-768
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-801
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns #3-Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ