Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-67
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw-4 Crowns , 7 Extractions
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-56
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw- 8 Crowns , 4 Unit Bridge , 3 Root Canal , Lower Jaw- 12 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-54
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw-8 Crowns and 1 crown on implant Lower Jaw- 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-50
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw-11 Crowns and Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-30
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw- 4 Crowns and 3 Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1323
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw-10 Crowns Lower Jaw- 10 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ