Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-757
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crowns + 4 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-753
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 12 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-737
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 7 Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-734
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 11 Crowns + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-730
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-603
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 10 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ