Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-675
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crown, Bridges and implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-670
  ประเทศ : Zimbabwe
  การรักษา : 4 Crowns and 6 Fillings
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-669
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-669
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-658
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 11 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-656
  ประเทศ : England
  การรักษา : Veneers, Crowns and Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ