Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-143
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 2 Unit Bridge, 1 Implant & Lower Jaw - 2 Implants, 7 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-141
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-138
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw- 8 Zirconia Crown, 2 Gold Crown & Lower Jaw- 10 Gold Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-133
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Upper Jaw - 7 Crowns, 3 Unit Bridge & Lower Jaw - 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-134
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-132
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Unit Bridge & 2 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ