Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-170
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-166
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-157
  ประเทศ : USA
  การรักษา : 3Crowns+Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-152
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crown+Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-146
  ประเทศ : Romania
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-141
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Crowns+whietening
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ