Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-415
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 10 Crowns + 10 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-414
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-412
  ประเทศ : Thailand
  การรักษา : 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-406
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 8 Crowns + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1136
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-603
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 10 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ