Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1029
  ประเทศ : England
  การรักษา : 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1328
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-811
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-568
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 1 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-186
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Crowns + 1 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1003
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ